Zadanie

Wskaż zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie ilustracji.

1Kąt padania α promienia na pryzmat 1 ma miarę ok. 47°.PF
2Kąt β padania ma wartość 30°.PF
3Jeżeli kąt δ = 20°, to współczynnik załamania pryzmatu 2 ma wartość n2 = 2,52.PF
4Promień wychodzi z pryzmatu 2 i biegnie tak, jak przedstawiono na rysunku.PF

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4