Zadanie

Oceń, czy podane zdania na temat przechodzenia światła przez pryzmat są prawdziwe, czy fałszywe.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4