Zadanie

Jaka jest wartość molowej entalpii rozpuszczania mocznika? Ciepło właściwe roztworów mocznika wynosi 4200 J/ kg • °C.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Związki organiczne zawierające azot. Białka
5