Zadanie

Jak otrzymasz z toluenu 2-metyloanilinę? Zapisz wzory półstrukturalne reagentów.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Związki organiczne zawierające azot. Białka
5