Zadanie

W tym zadaniu musisz znaleźć wartość ilorazu długości fal neutronu i elektronu o tej samej energii kinetycznej, za którą jak powiedziane w treści zadania przyjmujemy: .

Rozwiązanie

Zadania z tego działu
Dualna natura promieniowania i materii
8
Fale elektromagnetyczne
8
Pomiar wartości prędkości światła
20
Dyfrakcja i interferencja światła
24
Zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych
31
Polaryzacja światła
36
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
42
Promieniowanie ciał. Widma
50
Model Bohra budowy atomu wodoru
63
Promieniowanie rentgenowskie
78